Karta zgłoszenia
Pobierz

Oświadczenie
Pobierz

REGULAMIN
„BEZ BARIER – Z FUNDACJĄ PZU”
I Festiwal Integracyjny Piosenki Dziecięcej - TYCHY 2021

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Projekty Edukacyjno - Kulturalne “PEK” z siedzibą w Katowicach, 40 – 177, ul. Blachnickiego 4/10.
2. Stowarzyszenie Projekty Edukacyjno - Kulturalne “PEK” ogłasza nabór dla osób bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnością (o orzeczonym przez odpowiednie władze stopniu niepełnosprawności) do udziału w I Festiwalu Integracyjnym Piosenki Dziecięcej “BEZ BARIER” – Z FUNDACJĄ PZU” – TYCHY 2021
3. Na potrzeby Festiwalu, członkowie Stowarzyszenia Projekty Edukacyjno – Kulturalne “PEK”, powołają tzw. „Komisję Wyłaniającą” w skład której wejdą osoby związane z działalnością artystyczną i pedagogiczną.
4. Zadaniem Komisji będzie wskazanie spośród Uczestników, tzw. Wykonawców Głównego Koncertu Festiwalu.
5. Niniejszy regulamin, wszelkie w nim zawarte prawa i obowiązki Uczestników odnoszą się wyłącznie do Festiwalu pod nazwą: „BEZ BARIER – Z FUNDACJĄ PZU” I Festiwal Integracyjny Piosenki Dziecięcej - TYCHY 2021

§ 2. Uczestnik

1. Uczestnikiem jest każda osoba, która prześle materiał zgłoszeniowy (patrz § 3, pkt 1 do 4 ).
UWAGA ! – Na etapie nadsyłania zgłoszeń (patrz § 5 pkt 1a) nie są wymagane załączniki nr 1 i 2.
2. Określenie „Uczestnik” nie jest równoznaczne z wyrażeniem „Wykonawca” (patrz § 4, pkt 1).
3. Do uczestnictwa w Festiwalu dopuszczeni zostają soliści i zespoły wokalne (maksymalnie do 5 osób).
4. W Festiwalu mogą wziąć udział Uczestnicy (dzieci) bez niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością (o orzeczonym przez odpowiednie władze stopniu niepełnosprawności) w wieku od 7 do 15 lat.
5. Opiekun prawny Uczestnika, dokonując jego zgłoszenia udziału w Festiwalu, wyraża zgodę na utrwalanie i korzystanie z jego wizerunku i artystycznych wykonań.
6. Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Festiwalu i prawidłowej współpracy z Organizatorem.
7. W przypadku złamania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może podjąć decyzję o jego dyskwalifikacji. Decyzja Organizatora jest nieodwołalna.

§ 3. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia powinny być przesłane na adres e-mail: stowarzyszeniepek.festiwal@gmail.com w terminie: 01.09. 2021 r. - 19.09.2021 r.
Zgłoszenia, które dotrą po 19.09.2021 nie będą rozpatrywane.
2. Na Materiał Zgłoszeniowy składa się nagranie audio-video (wykonane np. kamerą, telefonem komórkowym) przedstawiające osobę/y wykonującą/ce “na żywo” jedną piosenkę z dowolnego, wybranego przez siebie repertuaru (dopuszczalny akompaniament, półplaybacki lub śpiew a capella). Materiał Zgłoszeniowy powinien zawierać obraz i dźwięk. Utwór powinien być nie krótszy, niż 2 minuty i nie dłuższy niż 6 minut. Zgłoszenie niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będzie rozpatrywane.
3. Materiały zgłoszeniowe w postaci formatów plików (mp4, avi, wmv ,mov) powinny zostać przesłane na adres mailowy Festiwalu: stowarzyszeniepek.festiwal@gmail.com. Jeśli plik przekracza wielkość 15 MB należy przesłać pliki za pomocą darmowej domeny wetransfer.com umożliwiającej przesył plików do 2GB.
4. Na etapie zgłoszeń (ETAP I) należy w mailu podać: Imię, wiek oraz pełną nazwę Szkoły.
5. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie zwrotna informacja przesłana przez Organizatora na adres mailowy uczestnika.
6. W przypadku braku odpowiedzi od Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia przez Uczestnika, prosimy o kontrakt mailowy lub telefoniczny.
7. Po zakwalifikowaniu się do Głównego Koncertu Finałowego (ETAP II) wymagane będzie złożenie dokumentacji (załącznik 1 i 2)
8. W przypadku zespołów wokalnych (maksymalnie do 5 osób), każda osoba, indywidualnie zobowiązana jest do wypełnienia załączników nr 1 i 2.
9. Niezbędne dokumenty (załączniki) dostępne są na stronie internetowej (www.stowarzyszeniepek.pl)
10. Załączniki nr 1 i 2 powinny być wypełnione czytelnie, następnie scan dokumentów w formatach (pdf, jpg) powinien zostać wysłany na adres mailowy Festiwalu: stowarzyszeniepek.festiwal@gmail.com

§ 4. Wykonawca

1. Przez Wykonawcę rozumie się solistę lub zespół wokalny, który zostanie wskazany przez „Komisję Wyłaniającą” do udziału w Głównym Koncercie Festiwalu pod nazwą: „BEZ BARIER – Z FUNDACJĄ PZU” I Festiwal Integracyjny Piosenki Dziecięcej - TYCHY 2021, który odbędzie się w dniu 19.10.2021 r. w Spółdzielczym Domu Kultury „Tęcza” mieszczącym się przy Al. Niepodległości 188 w Tychach.
2. „Komisja Wyłaniająca”, powołana przez członków Stowarzyszenia Projekty Edukacyjno - Kulturalne “PEK” z siedzibą w Katowicach, według kryteriów ustalonych w §4, pkt 3 dokonuje wyboru 15 Wykonawców Festiwalu, na podstawie nadesłanych przez Uczestnika Materiałów Zgłoszeniowych najpóźniej do dnia 20.09.2021 r.
3. Komisja, wyłaniając spośród Uczestników, Wykonawców Głównego Koncertu Festiwalu, weźmie pod uwagę:
a) walory głosowe, muzykalność oraz techniczne umiejętności operowania głosem
b) interpretacje, wrażliwość i ogólny wyraz artystyczny.
4. Informacje dotyczące zakwalifikowania Uczestnika do grupy Wykonawców, będą dostępne na oficjalnej stronie i w mediach społecznościowych Organizatora (www.stowarzyszeniepek.pl), a dodatkowo informacja o zakwalifikowaniu do koncertu głównego zostanie przekazana na adres mailowy uczestnika.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przygotowaniach do Głównego Koncertu Festiwalu, w tym: nagraniach materiałów audio-video, próbach muzycznych, spotkaniach organizacyjnych, w miejscu i czasie ustalonym przez Organizatora.
6. Każdy Wykonawca otrzyma od Organizatora Dyplom oraz upominek. Wszyscy wezmą udział w nagraniu utworu finałowego, który zostanie upubliczniony w sieci.
7. Wszelkie decyzje ogłoszone przez Komisję są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 5. Przebieg Festiwalu

1. Festiwal odbędzie się w dwóch etapach:
a) ETAP I:
- 01.09.2021 – 19.09.2021 - nadsyłanie zgłoszeń przez Uczestników.
- 19.09.2021 – 20.09.2021 - decyzja Komisji o zakwalifikowaniu i wyłonieniu Wykonawców Koncertu Głównego Festiwalu.
b) ETAP II:
- 20.09.2021 – 14.10.2021 konsultacje z wykonawcami i ustalenie utworu, który będzie wykonany podczas koncertu głównego.
- 15.10.2021 – 18.10.2021 – próby: techniczna, muzyczna i generalna.
- 19.10.2021, godz. 18:00 – Koncert Główny Festiwalu w Spółdzielczym Domu Kultury „Tęcza”, adres: Al. Niepodległości 188, 43-110 Tychy

§ 6. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Festiwalu przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem www.stowarzyszeniepek.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy, w tym Kodeks cywilny, Ustawa o radiofonii i telewizji oraz Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe miejscowo sądy powszechne.


INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Projekty Edukacyjno - Kulturalne “PEK” z siedzibą w Katowicach, ul. Blachnickiego 4/10, 40-177
2) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Festiwalu, na podstawie:
- pisemnej zgody przedstawiciela prawnego Uczestnika
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 239 z późn. zm.);
3) dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres 5 lat na potrzeby podmiotu współfinansującego
4) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) podanie przez osoby ubiegające się o udział w Festiwalu danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Festiwalu.

Załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu:

1. Karta Zgłoszenia wraz ze zgodą przedstawiciela prawnego.

Informacje dodatkowe:

- Podczas trwania Festiwalu Główny Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom zimne napoje (woda mineralna gazowana i niegazowana).
- Główny Organizator nie zwraca kosztów związanych z dojazdem Uczestników do miejsca, w którym odbywa się Festiwal.
- W przypadku utrzymujących się obostrzeń związanych z pandemią, zastosowania będą miały aktualne na dany dzień przepisy/rozporządzenia dotyczące reżimu sanitarnego wydane przez Ministerstwo Zdrowia.
Forma Festiwalu pozostanie bez zmian, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności a sam koncert festiwalowy odbędzie się z, lub bez udziału publiczności w Spółdzielczym Domu Kultury „Tęcza” w Tychach. Równocześnie przeprowadzona będzie transmisja online dla wszystkich mieszkańców Miasta Tychy.